Access

How to get to Fukui

How to get to Fukui

Eiheiji Campus

8_01-02 

Address
4-1-1 Kenjojima, Matsuoka, Eiheiji-cho,
Yoshida-gun, Fukui 910-1195
Tel: 0776-61-6000 Fax: 0776-61-6012

Obama Campus

8_01-01  

Address:
1-1 Gakuen-cho, Obama City, Fukui 917-0003
Tel: 0770-52-6300 Fax: 0770-52-6003